Uczestnicy

Grupa docelowa – 120 os(66K,54M) z województwa wielkopolskiego w wieku powyżej 29 lat, 60%UP (tj.72UP)będą stanowić osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
− kobiety
− Osoby z niepełnosprawnościami
− osoby długotrwale bezrobotne
− osoby o niskich kwalifikacjach*


UP nie przekraczając 40% (48UP) wszystkich UP :
− imigranci oraz reemigranci
− osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodzin
− osoby ubogie pracujące,
− osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach u cywilno-prawnych,
− bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat( nie więcej niż 20%,tj.10UP)
Wsparcie tych grup będzie wynikało będzie diagnozy sytuacji społeczno -gospodarczej.


Uczestnicy projektu będą zamieszkiwać na terenie woj. wielkopolskiego (WLK)
w tym:
-83UP niepracujące (43K,40M)
W tym 61 Uczestników projektu to osoby bezrobotne, w tym 19 Uczestników projektu to długotrwale bezrobotne, 22 Uczestników projektu to osoby bierne zawodowo.
-37 Uczestników projektu (23K,14M) to osoby pracujące, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
-6 Osób z niepełnosprawnościami
-21 Uczestników projektu wieku 50+
- min. 52 Uczestników projektu o niskich kwalifikacjach
Min. 20% UP ( tj. 24UP) osoby zamieszkujące ( w rozumieniu KC) miasta średnie.
Min. 20% UP (tj.24UP) mieszkańcy wiejskich obszarów funkcjonalnych, wymagających wsparcia procesów rozwoju ( zgodnie Z OSI)


*osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

Script logo