Uczestnicy

Grupa docelowa – 132 os(112K,20M) z województwa wielkopolskiego w wieku powyżej 29 lat, 60%UP (tj.79UP)będą stanowić osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
− kobiety
− Osoby z niepełnosprawnościami
− osoby długotrwale bezrobotne
− osoby o niskich kwalifikacjach*

UP nie przekraczając 40% (53UP) wszystkich UP :
− imigranci oraz reemigranci
− osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodzin
− osoby ubogie pracujące,
− osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach u cywilno-prawnych,
− bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat( nie więcej niż 20%,tj.27UP)
Wsparcie tych grup będzie wynikało będzie diagnozy sytuacji społeczno -gospodarczej.

Uczestnicy projektu będą zamieszkiwać na terenie woj. wielkopolskiego (WLK) w tym:
- 119UP niepracujące (106K,13M)

W tym 56 Uczestników projektu to osoby bezrobotne, w tym 22 Uczestników projektu to długotrwale bezrobotne, 63 Uczestników projektu to osoby bierne zawodowo.
- 11 Uczestników projektu (6K,5M) to osoby pracujące, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
- 8 Osób z niepełnosprawnościami
- 84 Uczestników projektu wieku 50+
- min. 110 Uczestników projektu o niskich kwalifikacjach
Min. 20% UP ( tj. 27UP) osoby zamieszkujące ( w rozumieniu KC) miasta średnie.
Min. 20% UP (tj.27UP) mieszkańcy wiejskich obszarów funkcjonalnych, wymagających wsparcia procesów rozwoju ( zgodnie Z OSI)*osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

Script logo