Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie otwarta, ciągła, odbędzie się z poszanowaniem równości szans, w okresie VI 2019 – II 2021 w Biurze Projektu w Chodzieży, w godzinach 8-16.
2. Formą zgłoszenia będą:
Dokumenty aplikacyjne tj:
- regulamin uczestnictwa
- formularz zgłoszeniowy,
- oświadczenie o byciu osobą bierną zawodowo lub bez pracy nie zarejestrowaną w PUP lub MUP
- w przypadku osób z niepełnosprawnościami xero orzeczenia o niepełnosprawności  (w rozumieniu  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub xero orzeczenia lub innego dokumentu o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) ,
Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Raczkowskiego 1/1 w Chodzieży przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

I etap rekrutacji :
Ocena formalna:
W przypadku niespełnienia  któregoś z poniższych kryteriów, dokumenty zostaną odrzucone:
- miejsce zamieszkania – Województwo Wielkopolskie
- osoby 29+
- osoby bierne zawodowo, bezrobotne lub pracujące
W pierwszej kolejności do projektu będą kierowane osoby spełniające kryteria, dostając dodatkowe punkty w rekrutacji:

Długotrwale bezrobotni -20 pkt.
Płeć:
Kobieta -20 pkt.
Niskie kwalifikacje -5 pkt.
Wiek 50+ -10 pkt.
Niepełnosprawność -5 pkt.
Miasto średnie -15 pkt.
Obszar wiejski -5 pkt.
Niepracujące -5 pkt.
Po wstępnym zakwalifikowaniu do projektu 140 UP (decydują pkt zebrane na etapie oceny formalnej, w przypadku równoległej punktacji – decyduje termin wpłynięcia formularza) zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa, uwzględniająca podział na Kobiety i Mężczyzn.

II etap rekrutacji:
Przeprowadzone przez Pracownika Projektu badanie motywacji Uczestnika do podjęcia udziału w projekcie (0-10 pkt).   
Na podstawie sumy punktów zostanie stworzona ostateczna lista Uczestników projektu (132 osób) uwzględniająca podział na płeć

Script logo