Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie otwarta, ciągła, odbędzie się z poszanowaniem równości szans, w okresie VI 2019 – V 2020 w Biurze Projektu w Chodzieży, w godzinach 8-16, 9-17.
2. Formą zgłoszenia będą:
Dokumenty aplikacyjne tj:
- regulamin uczestnictwa
- formularz zgłoszeniowy,
- oświadczenie o byciu osobą bierną zawodowo lub bez pracy nie zarejestrowaną w PUP lub MUP
- w przypadku osób z niepełnosprawnościami xero orzeczenia o niepełnosprawności  (w rozumieniu  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub xero orzeczenia lub innego dokumentu o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) ,

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Raczkowskiego 1 w Chodzieży przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

I etap rekrutacji :
Ocena formalna:
W przypadku niespełnienia  któregoś z poniższych kryteriów, dokumenty zostaną odrzucone:
- miejsce zamieszkania – Województwo Wielkopolskie
- osoby 29+
- osoby bierne zawodowo, bezrobotne lub pracujące
W pierwszej kolejności do projektu będą kierowane osoby spełniające kryteria, dostając dodatkowe punkty w rekrutacji:
Kobiety-20 pkt,
Osoby z niepełnosprawnościami -5 pkt,
Osoby w wieku 50+ - 10 pkt
Osoby niepracujące – 5 pkt
Osoby o niskich kwalifikacjach – 5 pkt
Osoby z miast średnich – 15 pkt.
Osoby z obszarów wiejskich zgodnie z OSI – 5 pkt.
Po wstępnym zakwalifikowaniu do projektu 136 UP (decydują pkt zebrane na etapie oceny formalnej, w przypadku równoległej punktacji – decyduje termin wpłynięcia formularza) zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa, uwzględniająca podział na Kobiety i Mężczyzn.

II etap rekrutacji:
Przeprowadzone przez Pracownika Projektu badanie motywacji Uczestnika do podjęcia udziału w projekcie (0-10 pkt).   
Na podstawie sumy punktów zostanie stworzona ostateczna lista Uczestników projektu (120 osób) uwzględniająca podział na płeć.

Script logo