O projekcie

Projekt „Znów aktywni! – 2 edycja” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej VI:  Rynek pracy Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.06.2019r. - 31.07.2021r.

Celem głównym projektu jest: wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym zdobyciu zatrudnienia u 132 osób ( 112K,20M ) bezrobotnych i biernych zawodowo, ale również pracujących powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tzn. kobiety, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, OzN, os. długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, imigranci oraz reemigranci, os odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, os. ubogie pracujące, os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, bezrobotnych mężczyźni w wieku 30-49lat wymagający wsparcia z woj. WLK od 01.06.2019 do 31.07.2021r. poprzez kompleksowe wsparcie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 962 912,04 zł
Wartość projektu: 1 013 591,63 zł


www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Script logo